logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Utorak, 18 Rujan 2018 07:01

Prijave na NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2019. godini na području Grada Raba primaju se do 24. rujna

Autor:
Ocijeni sadržaj
(1 glas)

(OBJAVLJENO DANA 23. kolovoza 2018. godine) - Temeljem odluke gradonačelnika Grada Raba, od dana 22. kolovoza 2018. godine, KLASA: 023-01/18-01/100, URBROJ: 2169-01-01-18-2, objavljuje se slijedeći

 

NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2019. GODINI

 

I.

U Proračunu Grada Raba osigurat će se financijska potpora za programe, u skladu s financijskim mogućnostima, za zadovoljavanje javnih potreba na području Grada Raba u 2019. godini i to za slijedeća područja:

 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • OBRAZOVANJE
 • KULTURA
 • SPORT
 • TEHNIČKA KULTURA
 • ZDRAVSTVO
 • SOCIJALNO-HUMANITARNA SKRB

 

II.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, organizacije, zajednice, klubovi i ostale pravne osobe koje su registrirane, te djeluju na području Grada Raba.

 

III.

 • Razmatrat će se oni programi koji će svojim sadržajima poticati:
 • brigu o djeci predškolske dobi 
 • stipendiranje učenika i studenata
 • aktivnosti iznad državnog pedagoškog standarda u školama
 • programe u izvannastavnim aktivnostima u školama
 • zaštitu, održavanje i sanaciju spomenika kulture, arheološka istraživanja, programe i manifestacije u kulturi
 • djelovanje sportskih klubova, udruga i društva sportske rekreacije, stručnog rada u sportu, promicanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, održavanje, opremanje i izgradnju sportskih objekata i igrališta
 • programe i manifestacije tehničke kulture
 • zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb građana iznad standarda, savjetodavnu pomoć obitelji i mladima, skrb o umirovljenicima, potpore udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, udrugama invalida, humanitarnim i socijalnim programima od posebnog značaja za Grad Rab.

 

IV.

Mjerila i kriteriji za procjenjivanje prijava:

 • financiranje iz više izvora (država, županija, vlastiti izvori, sredstva iz EU fondova,…)
 • pravovremeno dostavljena izvješća o radu i financijska izvješća podnositelja programa za prethodnu, proračunsku 2018. godinu, koji su ta sredstva koristili
 • duljina trajanja programskih aktivnosti (prednost će imati višegodišnji programi)
 • značaj programa za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Raba
 • povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe
 • dosadašnja postignuća podnositelja prijave (državna, županijska,…)
 • sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu
 • ekonomičnost programa.

V.

Zahtjevi za sufinanciranje moraju sadržavati: 

 1. PRIJAVNICE za predlaganje programa javnih potreba (preuzimaju se u Pisarnici ili na web stranici Grada Raba: www.rab.hr)
 2. Pismeno obrazloženje svih predloženih programa
 3. Troškovnike predloženih programa sa strukturom izvora financiranja

 

UDRUGE SU DUŽNE PRILOŽITI IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA NE STARIJI OD TRI MJESECA, S EVIDENCIJOM ČLANSTVA (ime, prezime, adresa stanovanja).

 

Kompletni zahtjevi se podnose: neposredno Pisarnici Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab, sa naznakom „za javne potrebe-ne otvaraj

 

Zadnji dan za podnošenje prijava je 24. rujna 2018. godine

 

VI.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za financiranje Programa javnih potreba Grada Raba, otvarat će i pregledavat cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i utvrditi zapisnikom da li svaka prijava udovoljava uvjetima Natječaja.

Povjerenstvo za procjenu programa prijavljenih na Natječaj za financiranje Programa javnih potreba Grada Raba će razmotriti i ocijeniti programe i aktivnosti u okviru programskog područja Natječaja, bodovati ih i izvješćem predložiti gradonačelniku kojim programima i aktivnostima odobriti financiranje.

Odluku o financiranju donosi, na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Raba prilikom usvajanja Proračuna Grada Raba za 2019. godinu i Programa javnih potreba Grada Raba za 2019. godinu.

Po donošenju Proračuna sa korisnicima će se sklopiti Ugovor o financiranju i utvrđivanju međusobnih prava i obveza. Rezultati Natječaja objavit će se putem proračuna u Službenim novinama PGŽ.

 

VII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba za 2019. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u propisanom roku
 • koje nisu dostavljene na propisanoj prijavnici
 • koje nemaju dostavljene tražene privitke
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja.

 

GRAD RAB

Gradonačelnik, v.r.

Pročitano 866 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

 • Mobile
  095 900 5450

Social Profiles

seakayakcroatia