logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Gif animacija za zapoljavanje 2000x240px

 

Utorak, 10 Svibanj 2022 10:28

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar

Autor:
Ocijeni sadržaj
(1 glas)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Općina Lopar raspisuje 

 

Klasa: 112-01/22-01/04
Urbroj: 2170-24-03/1-22-01 (3350)

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar na radno mjesto: stručni suradnik – komunalni redar i prometni redar na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca (1 izvršitelj m/ž)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,

te posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik tehničke, humanističke, ekonomske struke ili stručni prvostupnik tehničke, humanističke, ekonomske struke
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • završen program osposobljavanja
 • položen državni ispit
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • poznavanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački ili talijanski);
 • poznavanje rada na računalu
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Lopar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Lopar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 3 godine – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

a) elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

b) dokaz o radnom iskustvu ostvaren na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine (preslik ugovora o radu i/ili rješenja o rasporedu i/ili potvrda poslodavca i dr.)

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (temeljem članka 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osoba koja nema položen državni stručni ispit dužna je položiti ga u roku godine dana od prijma u službu).
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.)
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog stranog svjetskog jezika (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.)
 • dokaz vozački ispit B-kategorije (preslik vozačke dozvole)
 • dokaz o završenom programu osposobljavanja, osoba koja nema završen program dužna ga je položiti u roku od godine dana od prijma u službu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te propisi i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru bit će objavljeni na službenoj web-stranici Općine Lopar www.opcina-lopar.hr.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet dana prije testiranja na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Lopar, Lopar 289A, Lopar.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja, smatrat će se da povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

 

Općina Lopar zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Lopar, Lopar 289A, 51281 Lopar, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu stručni suradnik – komunalni redar i prometni redar – ne otvaraj«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općina Lopar

 

 

 

 

Pročitano 561 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

 • Mobile
  095 900 5450

Social Profiles

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1